Ta strona używa plików cookies, dowiedz się więcej
Kancelaria Adwokacka
Biuro Kraków

Godziny otwarcia / Poniedziałek – Piątek / 09:00 – 17:00

Zadzwoń do nas +48 607 189 100

Kancelaria adwokacka Paulina Witczak-Bruś - Częstochowa - Kraków

Właściwość miejscowa sądu w sprawie „frankowej”

Właściwość miejscowa sądu w sprawie „frankowej”

Przypominamy, iż od dnia 7 listopada 2019 r. (Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) kredytobiorca – „frankowicz” może wytoczyć powództwo o rozstrzygnięcie sporu związanego z kredytem indeksowanym lub denominowanym (w szczególności o unieważnienie umowy lub o ubezskutecznienie abuzywnych klauzul kursowych) przed sądem właściwym dla jego miejsca zamieszkania albo siedziby.

Zgodnie z art. 372 k.p.c. powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda (§1). Przepis § 1 stosuje się także do powództwa przeciwko bankowi hipotecznemu lub jego następcy prawnemu o roszczenie wynikające z czynności banku hipotecznego (§2).

Mocą powyższej nowelizacji ustawodawca zmierzał do likwidacji uprzywilejowania banku jako przedsiębiorcy korzystającego z właściwości przemiennej przy zobowiązaniach kontraktowych, jak również odciążenia sądów według siedziby banków – tj. głównie sądów warszawskich. Jednakże nadmienić należy, że bliższa analiza rozwiązań w kontekście dotychczasowych doświadczeń z orzecznictwem sądowym dotyczącym kredytów waloryzowanych do walut obcych niekoniecznie jednak taką optymistyczną wizję zdaje się potwierdzać.

 

 

Facebook Comments